The Spirit of Wisdom | Koinonia with Apostle Joshua Selman Nimmak

March 6, 2018

The Spirit of Wisdom | Koinonia with Apostle Joshua Selman Nimmak

Preached: 2nd March, 2018

00:0000:00